Mari Ogihara

Shard Napkin Rings
White Plains, N.Y.